Çalışma Alanlarımız

Bu bölümde ekibimizin Geleceğin Sınıf Tasarımları ile ilgili çalışma alanları ile tanışacaksınız.
Temel Eğitimde Geleceğin Sınıf Tasarımları

İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Geleceğin Sınıf Laboratuvarlarında (Future Classroom Lab) Öğretimin Etkililiğinin ve Öğrenci Davranışlarının İncelenmesi.

Öğrencilerin çeşitli alanlarda teknoloji ile iç içe öğrenmelerini sağlayan Future Classroom Lab’in ilköğretim düzeyinde etkililiğini ve çıktılarını göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca STEM Eğitimini de destekleyen bu sınıflar ile öğrencilere farklı alanlarda çalışma imkanı sunulmuş olması; öğrencilerinin davranış ve okula karşı oluşabilecek ilgi düzeyi değişikliklerinin etkisini bu araştırma ile alana kazandırmak planlanmaktadır.

​Geleceğin Sınıf Tasarımlarında Türkçe Öğretimi


Geleceğin Sınıf Laboratuvarlarında (Future Classroom Lab) Teknoloji Destekli Türkçe Öğretiminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Türkçe Dersine Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

FCL sınıflarında teknoloji destekli Türkçe öğretiminin öğrenci başarısına etkisini belirlemek amacıyla teknoloji destekli Türkçe öğretimi yapılacak olup başarı testi uygulanacaktır.
FCL Sınıflarında teknoloji destekli Türkçe öğretiminin öğrenciler üzerindeki etkisini görmek için eğitim öğretim yılı başında Türkçe dersi hakkında görüşlerini içeren bir kompozisyon yazmaları istenecektir. Eğitim öğretim yılı sonunda da öğrencilerden aynı konu ile ilgili ikinci bir kompozisyon yazmaları istenecektir. İki kompozisyon da nitel araştırma ilkeleri çerçevesinde içerik analizi ile değerlendirilerek sonuçlar raporlaştırılacaktır. Bunun yanında dakikada okudukları kelime sayısı da ölçülerek veri olarak kullanılacaktır.

Geleceğin Sınıf Tasarımlarında Matematik Öğretimi


Geleceğin Sınıf Laboratuvarlarında (Future Classroom Lab) Teknoloji Destekli Matematik Öğretiminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Matematik Dersine Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

FCL sınıflarında teknoloji destekli matematik öğretiminin öğrenci başarısına etkisini belirlemek amacıyla teknoloji destekli matematik öğretimi yapılacak olup, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan başarı testi uygulanacaktır.
FCL Sınıflarında Teknoloji destekli matematik öğretiminin öğrencilerin matematik dersine karşı tutumlarına etkisini incelemek amacıyla Matematik Tutum Ölçeği kullanılacaktır. 

Geleceğin Sınıf Tasarımlarında Fen Öğretimi

 

Geleceğin Sınıf Laboratuvarlarında (Future Classroom Lab) Teknoloji Destekli Fen Öğretiminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Öğrencilerin Fen Bilimleri dersine karşı göstermiş oldukları akademik başarı seviyelerinin belirlenebilmesi için her konu ile ilgili başarı testleri uygulanacaktır.
Öğrencilerin Fen Bilimleri dersine karşı göstermiş oldukları motivasyon ve tutumlarının analiz edilebilmesi için Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersleri Ve Fen Deneyleriyle İlgili Tutumları Ölçeği uygulanacak ve öğrencilerin Fen Bilimleri dersine olan tutumları incelenecektir

​Geleceğin Sınıf Tasarımlarında Yabancı Dil Öğretimi
 

Geleceğin Sınıf Laboratuvarlarında (Future CLassroom Lab) Eğitim Alan 5. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Temel Dil Becerilerinin Gelişiminin İncelenmesi

Derslerde FCL ilkelerine ne ölçüde bağlı kalınarak ders işlenip işlenmediği, İlköğretim Birinci Kademe İngilizce Öğretim Programının Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Gerçekleştirme Düzeyi Ölçeği kullanılarak tespit edilmeye çalışılacaktır.
Ayrıca FCL ilkelerine uygun olarak FCL ortamında işlenen İngilizce derslerinin öğrencilerin temel dil becerilerini nasıl etkilediğine yönelik sene başında ve sene sonunda iki ayrı başarı testi uygulanacaktır. Her bir başarı testi öğrencilerin temel dört dil becerilerini ölçmeye yönelik olacaktır. Elde edilen verilerle Future Classroom Lab (FCL)’nin öğrencilerin başarılarına nasıl etki ettiği tespit edilmeye çalışılacaktır.

Geleceğin Sınıf Tasarımlarının Kişlik Gelişimine Etkisi

 

Geleceğin Sınıf Laboratuvarlarında (Future CLassroom Lab) Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerinin ve Eğitimcilerin Özyeterlilik Algılarının İncelenmesi

Bir yıl boyunca FCL Göbeklitepe sınıfında teknoloji destekli eğitim gören öğrencilerin 21. yy. becerilerinin gelişim düzeyini ölçmek için 21. yy. Becerileri Ölçeği kullanılacaktır.

FCL Göbeklitepe sınıfında eğitim veren öğretmenlerin özyeterlik algılarındaki değişimi incelemek için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği kullanılacaktır.